Saturday, November 29, 2014

Khi

Bài đã đăng ở Yahoo Blog

KHI ...
Khi buồn …nhặt chữ làm thơ
Giấu vào trong đó chút mơ để đời
Sóng nghìn trùng , sóng xa khơi
Vầng trăng cũng thế …cuối trời mông lung
Thế gian muôn nẽo mịt mùng
Biết đâu tìm những chung cùng …có không ?
Và sông vẫn mãi là sông
Vẫn hoài xoay chuyển lớn ròng …thế thôi !
SN  (tháng 9/11/12)

http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif


-----

No comments:

Post a Comment

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*